EXPORT-IMPORT

WYBIERZ JĘZYK

        

Szukaj przedmiotów

LISTA ZAMÓWIEŃ JEST PUSTA

SUMA: 0

Regulamin Sklepu Internetowego antykikoneser.pl

Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 r znajduje się tutaj

Sklep Internetowy antykikoneser.pl prowadzony jest przez:
Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-600) przy ulicy Floriańskiej 15, tel. (+48) 32 245 46 83, (+48) 506 737 944, e-mail: biuro@antykikoneser.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560379, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272741624 oraz REGON: 361640665 zwaną dalej: „Spółka”.

Dane do przelewu:
Antyki Koneser Sp. z o.o.
ul. Floriańska 15, 41-500 Chorzów 


Numer konta:
ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 1214 1000 0090 3063 1809

ING BANK ŚLĄSKI: (EUR) Kod BIC Swift: INGBPLPW
IBAN - PL 81 1050 1214 1000 0090 3063 1817


Słownik pojęć:


Sklep Internetowy antykikoneser.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy istniejący pod zarejestrowaną polską domeną internetową www.antykikoneser.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupu przedmiotów oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl.

Podstrona z przedmiotem – oferta sprzedaży znajdująca się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl, prezentująca informacje (treść oraz zdjęcia) na temat sprzedawanego przedmiotu.

Kod rabatowy – indywidualny kod przydzielony Klientowi przez Spółkę dzięki któremu ceny przedmiotów oferowanych na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl ulegają obniżeniu.

Elektroniczny certyfikat – dokument wystawiony przez Spółkę potwierdzający wysokość przydzielonego Klientowi rabatu.

Koszyk – miejsce Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, w którym Klient widzi dodane przez siebie przedmioty do zakupu, jak również może je usunąć, a w opcji rozszerzonej ustalić dane zamówienia, w tym adres i sposób dostawy, dane potrzebne do wystawienia faktury, jak również sposób zapłaty.

Formularz kontaktowy – elektroniczny system łączności pomiędzy Klientem a Spółką.

Formularz zamówienia – moduł potwierdzający zamówienie Klienta na wybrane przedmioty oferowane przez Spółkę.

Moduł płatności – platforma dostarczona Spółce przez podmiot zewnętrzny, realizująca płatności przez internet za pomocą przelewu bankowego lub przy użyciu karty płatniczej, bądź karty kredytowej.

Materiały – zawartość merytoryczna i multimedia, a w szczególności zdjęcia przedmiotów Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do których wyłączne prawa majątkowe posiada Spółka.

Rezerwacja – funkcja Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, umożliwiająca dokonanie rezerwacji wybranego przez Klienta przedmiotu na określony czas i za określoną cenę.

PDF – przenośny format dokumentu opracowany przez firmę Adobe Systems.

e-Biuletyn – elektroniczna forma kontaktu Spółki z Klientem.

Wyszukiwarka – system umożliwiający szybkie i precyzyjne wyszukiwanie informacji oraz przedmiotów znajdujących się na stronach Sklepu Interntowego antykikoneser.pl.

Język strony – moduł umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w wybranym języku. 


§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, składania zamówień na przedmioty i usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, metod płatności, warunków dostarczenia zamówionych przedmiotów i usług, uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy, w tym zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a w szczególności do składania zamówień i zakupu przedmiotów niezbędny jest:

a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu i wyposażone w przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firerox, Opera Internet Browser, Google Chrome, Safari) posiadające aktualne oprogramowanie pozwalające na poprawne wyświetlenie zawartości Sklepu Internetowego antykikoneser.pl;

b) działające konto pocztowe (adres e-mail).

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl oraz składanie zamówień nie wymaga rejestracji i logowania.

4. W celach usprawnienia działania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a w szczególności do wyszukiwania przedmiotów, Spółka udostępnia wyszukiwarkę, która znajduje się w górnej lewej części każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl.

5. Sklep Internetowy antykikoneser.pl umożliwia przeglądania jej zawartości w dwóch językach: polski (domyślny) i angielski (opcjonalny). Zmiana języka strony internetowej następuję w momencie przełączenia modułu znajdującego się na górze każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl. Za tłumaczenie opcjonalne (j. angielski) Sklepu Internetowego antykikoneser.pl odpowiada zewnętrzna platforma (Google Translate API), którą Spółce zapewnia: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Spółka nie odpowiada za ew. błędy w tłumaczeniu, jednak dokonuje ciągłych starań, w celu wyeliminowania ew. błędów.

6. Do kontaktu Klienta ze Spółką służy formularz kontaktowy, który znajduje się w dziale „Kontakt” oraz na każdej podstronie przedmiotu (opcja „Zadaj pytanie”). Informacje teleadresowe Spółki znajdują się na każdej podstronie Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w stopce (na dole ekranu po przewinięciu suwaka przeglądarki) oraz w dziale „Kontakt”.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl w sposób zgodny z ogólnie obowiązującymi normami i przeznaczeniem Sklepu Internetowego antykikoneser.pl.

8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku działania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl spowodowane usterką techniczną urządzeń i oprogramowania służącego do poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, działaniem osób trzecich lub w wyniku siły wyższej na które Spółka nie miała wpływu.

9. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym antykikoneser.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 929 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. 


§ 2
Zawartość i przeznaczenie

 

1. Sklep Internetowy antykikoneser.pl jest platformą sprzedaży, dzięki której Klient może złożyć zamówienie na przedmioty i usługi oferowane przez Spółkę.

2. Spółka na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl publikuje treści związane z branżą„antyki”, w celach informacyjnych posługując się doświadczeniem i zdobytą w tym zakresie wiedzą.

3. Wszelkie materiały znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl są własnością Spółki i zabrania się ich wykorzystywania w celach innych niż związanych ze Sklepem Internetowym antykikoneser.pl.

4. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do prowadzenia działań mogących zaszkodzić interesom Spółki. 


§ 3
Sprzedaż

 

1. Sklep Internetowy antykikoneser.pl prowadzi sprzedaż przedmiotów i usług w sieci Internet przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a informacje na temat przedmiotów wraz z ich ceną są zamieszczone na podstronie z przedmiotem.

2. Ceny przedmiotów na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl są określone w polskich złotych i zawierają podatek. Do podanej ceny Spółka może doliczyć opłatę za transport w przypadku skorzystania przez Klienta z innej formy odbioru przedmiotu niż osobisty. Warunki transportu są opisane w dziale „Transport” Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, jak również określone w §7niniejszego Regulaminu.

3. Spółka za sprzedane przedmioty i usługi Sklepu Internetowego antykikoneser.pl każdorazowo wystawia faktury VAT bądź faktury VAT marża.

4. W celu złożenia zamówienia należy wybrać przedmiot mający być przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. W chwili dodania przedmiotu do koszyka rozpoczyna się otwarty proces zakupów, co oznacza, iż Klient może do koszyka wprowadzić dowolną liczbę przedmiotów, jak również usunąć je z koszyka.

5. W celu dokonania zakupu przedmiotów należy najechać myszką w prawy górny element Sklepu Internetowego antykikoneser.pl (koszyk), kliknąć w przycisk „Zapłać online”, który pojawił się w podglądzie koszyka, wypełnić dane formularza zamówienia, w tym dane do faktury i dostawy, a następnie kliknąć w przycisk „Zapłać”.

6. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego przedmiotu.

7. W przypadku próby dokonania zakupu przedmiotu przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do zakupu przedmiotu posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie modułu płatności. W tym przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta, którego zakup przedmiotu stał się nieskuteczny i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty.

8. Klient może zmodyfikować dane do faktury i dostawy, które podał w formularzu zamówienia kontaktując się ze Spółką.

9. W przypadku udzielenia przez Klienta w formularzu zamówienia błędnych lub niepełnych danych do faktury i dostawy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

10.Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności i sposobu dostawy w stosunku do Klienta, który już zawarł ze Spółką umowę sprzedaży (kupna), a do transakcji nie doszło z winy Klienta.

11.Spółka ma prawo do niewydania zakupionego przedmiotu Klientowi, jeśli jego zakup może stanowić szkodę interesom Spółki, a zwłaszcza w przypadku wykrycia, iż sprzedaż przedmiotu odbyła się po znacznie obniżonej cenie, której wynikiem był błąd systemu Sklepu Internetowego antykikoneser.pl na które Spółka nie miała wpływu. W takiej sytuacji Spółka niezwłocznie dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, którego zakup stał się nieskuteczny.

12. Na podstronie przedmiotu Spółka za pośrednictwem przycisku „Pobierz tę ofertę” dostarcza Klientowi możliwość pobrania oferty do pliku PDF (jednocześnie do wydrukowania oferty z pliku PDF), z opcją pobrania na dowolny nośnik danych Klienta, jak również wysłania oferty na wybrany przez Klienta adres poczty e-mail przy pomocy przycisku „Wyślij tę ofertę na email”.

13. Pobrany plik w formacie PDF opisany w §3 pkt. 12 nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, co oznacza iż opis oraz cena przedmiotu zawarta w pliku PDF może ulec zmianie. 


§ 4
System kodów rabatowych

 

1. Kod rabatowy jest indywidualnym i czasowym rabatem przydzielonym wybranemu Klientowi przez Spółkę.

2. Kod rabatowy umożliwia wybranemu Klientowi zakup przedmiotów znajdujących się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl po niższej cenie.

3. Klient posiadający kod rabatowy może obniżyć ceny przedmiotów Sklepu Internetowego antykikoneser.pl dokonując wprowadzenia kodu rabatowego w miejscu oznaczonym zapisem „WPROWADŹ KOD RABATOWY” znajdującym się na górze każdej podstrony Sklepu Internetowego antykikoneser.pl.

4. Klient posiadający kod rabatowy zobowiązany przed wysłaniem formularza zamówienia do sprawdzenia poprawności naliczonego rabatu, a ew. zastrzeżenia zgłosić niezwłocznie Spółce.

5. W przypadku posiadania przez Klienta kodu rabatowego i niewprowadzenia kodu rabatowego w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl przed wysłaniem formularza zamówienia, ceny przedmiotów nie zostaną obniżone, a Klientowi nie przysługuje prawo do obniżenia ceny złożonego zamówienia.

6. W celu otrzymania kodu rabatowego należy się skontaktować ze Spółką. O przydzieleniu kodu rabatowego decyduje Spółka, a przydzielony rabat jest ściśle powiązany z dotychczasową współpracą Klienta ze Spółką.

7. Wysokość rabatu jest ustalana indywidualnie przez Spółkę i zostaje potwierdzona elektronicznym certyfikatem.

8. Spółka może w dowolnym momencie zmniejszyć lub całkowicie usunąć rabat wybranemu Klientowi bez jego powiadomienia.

9. Każdorazowe zwiększenie rabatu zostaje potwierdzone elektronicznym certyfikatem wysłanym przez Spółkę na adres konta pocztowego Klienta.

10. Klientowi przysługuje rabat maksymalnie do wysokości jaki został przydzielony na wystawionym przez Spółkę elektronicznym certyfikacie.

11. W przypadku kiedy wysokość przeliczonego rabatu widoczna w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl jest większa niż wartość znajdująca się na elektronicznym certyfikacie wysłanym przez Spółkę do Klienta i doszło do zakupu przez Klienta przedmiotów po cenie niższej niż wg przeliczonego rabatu przypisanego w elektronicznym certyfikacie, Klient zobowiązany jest do dopłaty brakującej kwoty.

12. Klient może w dowolnym momencie otrzymać informację o wysokości przydzielonego rabatu, jak również otrzymać aktualny elektroniczny certyfikat potwierdzający wysokość rabatu. W tym celu należy skontaktować się ze Spółką. 

 

§ 5
Karta Stałego Klienta

 

1. Klientowi, który dokonała kliku zakupów w sklepie Antyki Koneser przysługuje karta rabaotowa.

2. Karta Rabatowa uprawnia do 15% zniżki na cały asortymeny w pełnych cenach.

3. Obniżka wynikająca z posiadania Karty Rabatowej nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami w sklepie.

4. Rabat 15% naliczany jest od pełenej kowty produktu.

5. Karty wsysyłane są pocztą lub wręczane osobiście Klientowi w Salonie.

6. Każda karta ma swój indywidualny numer przypisany do dnaego Klienta.

7. Osoby trzecie nie mogą korzystać z cudzej karty.

 


§ 6
Rezerwacja przedmiotu

 

1. Klient może dokonać rezerwacji przedmiotu znajdującego się w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. W tym celu należy skorzystać z opcji „Zarezerwuj ten przedmiot” znajdującej się na podstronie z przedmiotem, następnie wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać wpłaty w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) przy pomocy modułu płatności.

2. Za skuteczne dokonanie rezerwacji przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Spółki.

3. W przypadku próby dokonania rezerwacji przedmiotu przez dwóch lub więcej Klientów w jednym czasie, prawo do rezerwacji przedmiotu posiada Klient, którego płatność została zarejestrowana jako pierwsza w systemie moduły płatności. W tym przypadku Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta, którego rezerwacja stała się nieskuteczna i dokona na jego konto zwrotu wpłaconej kwoty.

4. Zarezerwowany przedmiot zostaje oznaczony w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów na okres 14 dni.

5. W przypadku nie dokonania przez Klienta, który zarezerwował przedmiot wpłaty brakującej kwoty po której następuję zakup przedmiotu w terminie 10 dni od momentu zarezerwowania przedmiotu, rezerwacja przepada, a wraz z nią kwota wpłacona przez Klienta, który dokonał rezerwacji wpłaconej zaliczki. W takim przypadku przedmiot traci status zarezerwowanego i zostaje wprowadzony do dalszego obrotu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl. 


§ 7
Płatność

 

1. Płatność za wybrane przedmioty następuje w momencie skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia tj. po kliknięciu przez Klienta przycisku „Zapłać” znajdującego się pod rubrykami formularza zamówienia i przejściu Klienta do wykonania płatności.

2. Rozliczenie transakcji internetowej (e-przelew, płatność kartą płatniczą, bądź kartą kredytową) następuje za pomocą modułu płatności (PayU), który Spółce zapewnia: PayU SA z siedzibą w Poznaniu (60-166)przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz REGON: 300523444, na podstawie Regulaminu dostępnego pod adresem internetowym: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i...

3. Za skuteczne dokonanie zakupu przedmiotu uznaje się moment wpłaty dokonanej przez Klienta (potwierdzonej przez moduł płatności) na rzecz Spółki.

4. Zakupiony przedmiot zostaje usunięty z dalszego obrotu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl i nie ma możliwości jego zakupu przez innych Klientów. 


§ 8
Transport

 

1. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo dostarczenia Państwu zakupionego u nas towaru, świadczymy transport własnym samochodem.

2. Każdy zakupiony przedmiot podlega profesjonalnemu zabezpieczeniu i zapakowaniu na czas transportu.

3. Towary powyżej kwoty 1500 zł dostarczamy bezpłatnie na terenie kraju do Państwa posesji. Do bezpłatnego transportu nie wlicza się wniesienia do budynku i montażu. W przypadku wielogabarytowego i ciężkiego przedmiotu klient na miejscu zobowiązany jest to organizacji odpowiedniej ilości osób do pomocy rozładunku i do wniesienia. Istnieje możliwość wniesienia mebli przez pracowników naszej firmy, jednak jest to usługa dodatkowo płatna i ustalana indywidualnie z każdym klientem.

4. Termin dostawy to od 1 tygodnia do 4 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty całości lub zaliczki na naszym koncie. Każdorazowo termin i godzina w przybliżeniu jest uzgadniania z klientem na kilka dni przed planowanym transportem.

5. Świadczymy transport w 48 godzin od zakupu i zaksięgowania wpłaty na naszym koncie oraz wniesienie towaru do pomieszczenia i rozładunek za dodatkową opłatą. Wycena jest indywidualna każdorazowo do danego zamówienia.

6. Meble rozkładane, dowozimy zapakowane w częściach do złożenia we własnym zakresie. Służymy pomocą przy ich złożeniu.

7. Po dostarczeniu towaru klient zobowiązany jest do odbioru przedmiotu oraz podpisania protokołu zgodnego ze stanem faktycznym osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika.

8. Towar można zwrócić w terminie do 10 dni bez podania przyczyny pod warunkiem dostarczenia towaru w nienaruszonym stanie do sprzedającego tj. Antyki KONESER 41-605 Świętochłowice ul. Sądowa 2.

9. Dział transportu tel. 600-805-350, 506-737-944 lub e-mail biuro@antykikoneser.pl


§ 9
Prawa Klienta, reklamacje i zwroty

 

1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli zamówione przedmioty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki lub transportu przez Spółkę. Rezygnacja z takiego zamówienia powinna odbyć się niezwłocznie w formie kontaktu Klienta ze Spółką.

2. Klient, który jest osobą fizyczną i dokonał zakupów w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotu zakupionego w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni (słownie: czternastu dni) od momentu otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania przedmiotu), poza wyjątkiem (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt (przedmiot) niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).

3. Odstąpienie od umowy sprzedaży zgodnie z powyższą ustawą wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia i dostarczenia go Spółce na piśmie. Klient ma prawo zawnioskować do Spółki o wzór oświadczenia odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Spółce przedmiotu w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Wszelki kosztzwiązany ze zwrotem Spółce przedmiotu w wyniku odstąpienia od umowy o której mowa w §8 pkt. 2 ponosi Klient. W takie sytuacji Spółka zwróci Klientowi uiszczoną przez niego należność w terminie 14 dni na konto wskazane przez Klienta.

5. Spółka nie odpowiada za zwroty przedmiotów błędnie sporządzonych, w tym źle zaadresowanych oraz kierowanych do Spółki za pobraniem.

6. Klient ma prawo do reklamacji towaru w terminie 30 dni od wydania przedmiotu Klientowi. W celu złożenia reklamacji Klient winien niezwłocznie skontaktować się ze Spółką. Klient ma prawo zawnioskować do Spółki o wzór pisma dot. reklamacji.

7. Spółka nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu.

8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie takiego zwrotu, jeśli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego. 

9.  Zwrotowi nie podlegają meble sprowadzane na zamówienie, jak i meble tapicerowane, obijane nową tkaniną wybraną przez klienta.


§ 10
e-Biuletyn

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie poprawnym adresem poczty e-mail rubryki „Podaj adres e-mail, aby dodać do e-Biletynu” w dziale „e-Biuletyn” i zatwierdzeniu zgłoszenia klikając w przycisk „Zapisz”.

2. Od momentu zapisania do e-Biuletynu Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny oraz oferty handlowe Sklepu Internetowego antykikoneser.pl wysyłane przez Spółkę.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości opisanych w §9 pkt. 2 poprzez odznaczenie stosownego pola znajdującego się w każdej wiadomości wysłanej przez Spółkę na adres poczty elektronicznej Klienta lub kontaktując się ze Spółką i składając stosowną dyspozycję. 


§ 11
Dane osobowe

 

1. Klient zgadza się na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl, jak również podczas procesu korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a szczególnie podczas zakupu lub rezerwacji przedmiotów.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody Klienta na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwić świadczenie elektronicznych usług świadczonych przez Spółkę, a szczególnie dokonywanie zakupu lub rezerwacji przedmiotów przez Klienta w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl.

3. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Spółka tj. Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-600) przy ulicy Floriańskiej 15, tel. (+48) 32 245 46 83, (+48) 506 737 944, e-mail: biuro@antykikoneser.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560379, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272741624 oraz REGON: 361640665.

4. Spółka dokona wszelkich starań, aby dane osobowe Klienta, które przechowuje były bezpieczne i chronione przed nieodpowiednim użyciem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianami i zniszczeniem.

5. Klient powinien informować Spółkę o zmianach jakie zachodzą w danych osobowych Klienta, a w szczególności zmianie adresu poczty elektronicznej Klienta. Spółka nie odpowiada za nieaktualne dane i ew. problemy wynikające z posiadania przez Spółkę nieaktualnych danych Klienta.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich modyfikacji i usunięcia poprzez skontaktowanie się ze Spółką. 

 

7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W ANTYKI KONESER Sp. z o.o.
W ODNIESIENU DO ROZPORZĄDZENIA O RODO

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Ogólne Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych. Ze względu na konieczność dostosowania procedur przetwarzania danych do nowych przepisów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Informację przekazujemy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych są Antyki Koneser Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Floriańskiej 15 w Chorzowie (41-600). Kontakt: e-mail: biuro@antykikoneser.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.antykikoneser.pl, tel. +48 32 245 46 83 lub pisemnie na adres naszej siedziby. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się jak powyżej lub bezpośrednio z osobą odpowiedzialną – Renata Sadowska – ksiegowosc@antykikoneser.pl .Antyki Koneser Sp. z o.o. zapewniają wszystkim swoim klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących własnych danych, prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Antyki Koneser Sp. z o.o. jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

Czyje i jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, klientów naszej firmy, w szczególności dotyczy to informacji wymienionych poniżej.

Imię i nazwisko

Numer telefonu oraz e-mail

Adres do dostawy.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jesteśmy sklepem stacjonarnym i internetowym oraz świadczymy usługi renowatorskie i powyższe dane są nam niezbędne do realizacji usług wynikających z umowy kupna lub zamówień. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi nam zawarcie umowy i poprawne świadczenie usług. Dodatkowo wykorzystujemy Twoje dane osobowe do bieżącego kontaktu z Państwem co oznacza przesyłanie „newsletterów” z informacjami o nowych towarach potencjalnie interesujących Państwa. Jak już zapewne przekonali się Państwo „newslettery” przesyłamy raczej rzadko i nie traktujemy tego jako narzędzia intensywnej sprzedaży, ale jako wsparcia w komunikacji z naszymi stałymi klientami. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości wystarczy, że zwrotnie napiszesz do nas e-mail o treści „PROSZĘ O WYPISANIE Z LISTY WYSYŁKOWEJ” podając swoje Imię i nazwisko.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest tylko i wyłącznie firma Antyki Koneser Sp. z o.o. Twoje dane w żadnym przypadku nie będą przekazywane do osób trzecich, wykorzystujących je w celach marketingowych.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami już od pierwszego kontaktu. Państwa dane przechowywane są w formie elektronicznej na dedykowanym zabezpieczonym serwerze do którego dostęp mają tylko nasi upoważnieni pracownicy oraz upoważnieni pracownicy dostawcy usługi przechowania danych na co mamy stosowne umowy i oświadczenia. Dostęp do danych odbywa się tylko z naszych firmowych komputerów zabezpieczonych hasłami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do komunikacji używamy bezpiecznych połączeń pocztowych. Dokumenty w formie papierowej są przechowywane w specjalnych segregatorach umieszczone w zamkniętych na klucz komodach.

Jak długo będziemy przechowywać Państwadane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym usługa została wykonana. W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych do czasu odwołania przez Państwa zgody na przetwarzanie.

Informacja o prawie do wglądu w dane, ich zmiany i cofnięcia zgód.

Posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Jakie mają jeszcze Państwo prawa?

Mają Państwo niezbywalne prawo wniesienia skargi do Urzędu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Pozdrawiamy serdecznie Zespół Antyki Koneser.

 

 


§ 12
Polityka cookies

 

1. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na urządzeniu Klienta końcowym pliki cookies jest Spółka.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu Internetowego antykikoneser.pl do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego antykikoneser.pl; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu Internetowego antykikoneser.pl i odpowiednio wyświetlić witrynę dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a w przypadku wykorzystania przez Klienta specjalnego kodu rabatowego, pliki cookies są niezbędne do przeprowadzenia systemowego procesu przeliczenia cen przedmiotów znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego antykikoneser.pl z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

4. W ramach Sklepu Internetowego antykikoneser.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia Sklepu Internetowego antykikoneser.pl lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Użytkownicy Sklepu Internetowego antykikoneser.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego antykikoneser.pl, a zwłaszcza na poprawność działania systemu kodów rabatowych, jak i możliwości dokonywania zakupów i rezerwacji przedmiotów w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl.

7. Spółka nie odpowiada za błędy w funkcjonalności Sklepu Internetowego antykikoneser.pl wynikające z ograniczenia stosowania plików cookies, a w szczególności za poprawność działania systemu kodów rabatowych.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 


§ 13
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014, a zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym po ich opublikowaniu w Sklepie Internetowym antykikoneser.pl.

2. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji treści zmienionej Regulaminu w terminie 7 dni od dnia opublikowaniu zmienionego Regulaminu przez Spółkę. Brak odmowy zmienionej treści Regulaminu przez Klienta uznaje się za akceptację przez niego zmienionej treści Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Spółki.

meble antyczne, antyki